POWRÓT
POPISOWE DANIE

Regulamin

Regulamin konkursu „Popisowe danie”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Popisowe danie” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”.

 

Art. 1. Organizator i cel konkursu


1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu i jest komunikowany poprzez specjalnie dedykowaną stronę www.popisowedania.pl. Konkurs organizuje firma KOTÁNYI Polonia Sp. z o.o. (dalej zwana w dokumencie „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie. Konkurs obsługuje w imieniu firmy KOTÁNYI Polonia Sp. z o.o. Agencja ATOM Media Interaktywne z siedzibą w Łodzi, ul. Próchnika 51. Celem Konkursu jest promocja produktów firmy.


Art. 2. Czas trwania konkursu


1. Konkurs będzie przebiegać w dniach 27.11.2014 – 08.02.2015 do godziny 24:00 włącznie. Konkurs będzie się składał z 5 niezależnych kategorii:

a. Kategoria „Danie Główne” – 27.11.2014 - 10.12.2014
b. Kategoria „Danie świąteczne” – 11.12. 2014 – 28.12.2014
c. Kategoria „Kolacja na ciepło” – 29.12. 2014 - 11.01.2015
d. Kategoria „Zupa” – 12.01.2015 – 25.01.2015
e. Kategoria „Deser” – 26.01. 2015 – 08.02. 2015

2. Wyniki z każdej kategorii będą ogłaszane 2 dni po zakończeniu danej kategorii.

 

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie


3. Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej pod konkurs www.popisowedania.pl.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą: a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie) b. osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
6. Jedna osoba może uczestniczyć tylko raz w każdej z kategorii konkursowych.
7. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

 

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie


8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego.
9. Zadaniem osoby biorącej udział w Konkursie jest dodanie swojego zgłoszenia na popisowe danie w aktualnej kategorii. Zgłoszenie składa się z podania: nazwy dania, przepisu, 2 zdjęć (1zdjęcie - max 0,5 Mb). 1 zdjęcie musi prezentować składniki, 2 – efekt końcowy.
10. W skład każdego dodanego przepisu musi wchodzić minimum 1 produkt Kotanyi, co musi zostać przedstawione na zdjęciu składników. Zdjęcia nie mogą przedstawiać innych znaków towarowych poza znakami towarowymi organizatora konkursu.
11. Następnie Uczestnik zbiera głosy na swoje zgłoszenie, jednak nie mają one wpływu na decyzję Jury.
12. Użytkownik aplikacji nie może oddać więcej niż 1 głosu na jedno zgłoszenie.

13. Podczas trwania tury, użytkownik może oddać wiele głosów na różne zgłoszenia.
14. W każdej z kategorii zostanie wyłonionych 5 laureatów. 5 osób zostaną wybrane przez Jury, z czego 1 osoba otrzyma robot kuchenny marki Braun,  2 osoby – blender marki Braun oraz 2 osoby - zestawy przypraw Kotanyi.
15. Jeden Uczestnik może dodać maksymalnie 5 zgłoszeń w konkursie.
16. Jeden Uczestnik może dodać tylko jedno zgłoszenie do poszczególnej kategorii.
17. Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem na Facebook.com.
18. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści będą usuwane z aplikacji konkursowej oraz nie brane pod uwagę jako publikacje spełniające wymogi konkursu.
19. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, że tytuł, treść przepisu oraz zdjęcia lub wskazówki przesłane w ramach dodawania przepisu są dziełami jego autorstwa, do których przysługują mu wszelkie prawa autorskie, wolne od wszelkich praw innych osób, są całkowicie oryginalne i nie stanowią reprodukcji ani zapożyczenia, nawet częściowego, z innego przepisu bądź zdjęcia już opublikowanego w innych miejscach, w szczególności w książce, w czasopiśmie, w Internecie, czy w menu, ewentualnie jest uprawniony do korzystania z nich i rozporządzania nimi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Nadto każdy uczestnik zapewnia, że dysponuje wszelkimi prawami własności intelektualnej dotyczącymi ewentualnego załączonego zdjęcia autorstwa innej osoby, otrzymał od autora zdjęcia wyraźną pisemną zgodę na jego wykorzystanie w tym celu. Na zdjęciach nie mogą być widoczne znaki towarowe przypraw,  mieszanek przypraw lub soli innych marek niż marka Kotanyi.
20. Uczestnik nadto oświadcza, że posiada pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunków osób i rzeczy przedstawionych na zdjęciach i ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej należącego do osób trzecich.
21. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób związaną z zamieszczeniem zdjęcia w konkursie.
22. Każdy uczestnik dodający przepis przenosi na rzecz organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zgłoszenia, tekstu przepisu lub zdjęcia lub ewentualnych wskazówek wykonanych w ramach uczestnictwa w programie do działań promocyjnych poprzez publiczne rozpowszechniania utworów poprzez wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp za pośrednictwem stron internetowych należących do Organizatora lub mediów społecznościowych wykorzystywanych przez Organizatora, a także utrwalanie i zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową.

 

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród


23. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora.
24. Jury nagrodzi 25 uczestników, których zgłoszenia uzna za najciekawsze spośród tych, które przejdą pozytywną weryfikację Jury. Z każdej kategorii Jury wyłoni 5 laureatów.
25. O przyznaniu, bądź nieprzyznaniu nagrody Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany przy procesie dodawania zgłoszenia. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną również na stronie www.popisowedania.pl, ale ostateczna informacja o przyznaniu nagrody będzie przekazana mailowo bezpośrednio do każdego laureata.
26. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu,
np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.


Art. 6. Nagroda


27. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowała firma KOTÁNYI Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jury nagrodzi 25 uczestników, których prace uzna za najciekawsze spośród tych, które przejdą pozytywną weryfikację Jury. Z każdej kategorii Jury wyłoni 5 laureatów.
28. Nagrody stanowić będą: 5 robotów kuchennych marki Braun, 10 blenderów ręcznych marki Braun, 10 zestawów przypraw marki Kotanyi.
29. Informacja o Nagrodach w Konkursie będzie dostępna na stronie konkursowej www.popisowedania.pl.
30. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą danych podanych podczas rejestracji.
31. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inne.
32. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.

 

Art. 7. Przyznawanie Nagrody


33. Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadomi je o zdobyciu Nagrody informacją zawartą w wiadomości email. Wyniki ogłoszone zostaną również na stronie www.popisowedania.pl, ale ostateczna informacja o przyznaniu nagrody będzie przekazana mailowo bezpośrednio do każdego laureata.
34. Warunkiem wydania Nagrody jest mail zwrotny do organizatora potwierdzający otrzymanie wiadomości o nagrodzie oraz podanie w nim danych wymaganych przez Organizatora konkursu. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wydania nagrody. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania nagrody, po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.
35. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie wówczas do nieprzyznania nagrody.
36. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent.

 

Art. 8. Wręczanie nagród i zasady opodatkowania


37. Laureaci muszą odpowiedzieć na maila informującego o przyznanej nagrodzie oraz podać dane wymagane przez organizatora konkursu.
38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
39. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku.

 

Art. 9. Roszczenia i reklamacje


40. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.
41. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
42. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: facebook.pl@kotanyi.com.
43. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

 

Art. 10. Postanowienia końcowe


44. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
45. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
46. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
47. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
48. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora.
49. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez fanów.
50. Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana czy powiązana z Facebook.com. Informacje kierowane są do Organizatora a nie do portalu Facebook.com. Informacje przekazane Organizatorowi zostaną wykorzystane jedynie w celu prawidłowego przebiegu Konkursu.